logo turek

Proč provádět revize

Aby se předcházelo ohrožení elektrickým zařízením na zdraví, životě a majetku provádí se revize elektrického zařízení. Revize jsou součástí prevence, předcházení, vyhledávání rizik, které ukládá zákoník práce č. 262/2006 Sb., podle kterého je zaměstnavatel povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.

Při nové instalaci je nutné posouzení výchozího stavu zakotveno v různých zákonech (č. 251/2005 Sb., č. 458/2000 Sb.) zákoníku práce a jiných. Rovněž periodické (opakované) revize mají své zákonné ustanovení. Čili neprovádění revizí je porušením zákona. Orgán zabývající se kontrolou provádění revizí se nazývá inspekce práce a její činnost je zakotvena v zákoně č. 251/2005 Sb. Inspektorát práce může za nedodržení pravidelných kontrol elektro revize vyměřit pokutu až 2 miliony korun.

Více než dvacet různých předpisů, norem a zákonů ukládá firmám z důvodu ochrany zdraví a majetku povinné elektro revize elektroinstalace, spotřebičů, rozvodů i dalších zařízení.

Zákony a vyhlášky

zákoník práce č. 262/2006 Sb uvádí:

§ 101
(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen „rizika“).

(5) Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

§ 102

(1) Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.
(2) Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.
(3) Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu.

Další navazující právní předpisy, nařízení vlády, ČSN

Nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

§3

(1) Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými a organizačními opatřeními, splňujícími požadavky tohoto nařízení, ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob.

(2) Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve vztahu k vykonávané činnosti, zejména z posouzení možností omezení úrovně rizikových faktorů pracovních podmínek, požadavků na ochranu zaměstnanců před účinky škodlivin a rizik vyplývajících z provozování a používání výrobních a pracovních prostředků a zařízení.

Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí

a) stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

§2
Pro účely tohoto nařízení se rozumí

e) průvodní dokumentací soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení

f) provozní dokumentací soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní dokumentace nebo zaměstnavatel

ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

Revize

Účelem revize je ověřit, zda elektrické zařízení je v souladu s bezpečnostními předpisy a stanovenými technickými požadavky příslušných norem a může zahrnout i ověření provozního stavu zařízení. Nová elektrická zařízení stejně jako úpravy a rozšíření stávajících zařízení musí být revidována před jejich uvedením do provozu. Elektrická zařízení musejí být revidována ve stanovených časových intervalech. Cílem pravidelných revizí je předcházení závadám, které mohou nastat a tím přerušit provoz nebo vyvolat poruchu.

ČSN 33 2130 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

Každé elektrické zařízení musí být před uvedením do provozu podrobeno výchozí revizi podle ČSN 33 2000-6

Revize elektrických instalací a zařízení

Provádí se dle ČSN 33 2000-6 / ČSN 33 1500

Výchozí revize

provádí se u každé nové el. instalace během výstavby, po dokončení, než jí uživatel uvede do provozu, též se provádí u instalací po rozšíření, rekonstrukci, kde došlo ke změně jištění, hodnot jistících přístrojů.

Rozsah prací, prováděné úkony při revizi el. instalace dle ČSN 33 2000-6 :

 • podrobná prohlídka el. instalace, jejích komponentů, jejich označení a shoda technickou dokumentací
 • zkoušky
 • měření přístroji el. veličin ke zjištění stavu el. instalace a provedených ochranných opatření
 • vypracování revizní zprávy s podrobným popisem el. instalace, ochranných opatřeních, provedené prohlídce a zkouškách a jejich vyhodnocení

Pravidelná revize Její provádění má :

 • zajistit bezpečnost osob, užitkových zvířat vůči účinkům úrazu a popálením elektrickým proudem
 • zajistit ochranu před poškozením majetku ohněm nebo teplem vzniklým při poruše v el. instalaci
 •  potvrdit, že instalace není poškozena ani narušena tak, že by ohrozila bezpečnost
 • určit závady v instalaci a odchylky od požadavků ČSN, jejichž následkem by mohlo dojít ke vzniku nebezpečí Rozsah prací, prováděné úkony při revizi el. instalace dle ČSN 33 2000-6 :
 • prohlídka el. instalace, jejích komponentů, jejich označení a shoda technickou dokumentací
 • zkoušky
 • měření přístroji el. veličin ke zjištění stavu el. instalace a provedených ochranných opatření
 • vypracování revizní zprávy s popisem el. instalace, ochranných opatřeních, provedené prohlídce a zkouškách a jejich vyhodnocení, se záznamem stavu el. instalace, zjištěných závad a nedostatků a jejich zdůvodnění

Revize spotřebičů

Revize kontroly elektrických spotřebičů během používání dle ČSN 33 1600 ed.2 této normě podléhají revize el. spotřebičů držených při činnosti v ruce a nepřipevněných, ručního el. nářadí, prodlužovacích přívodů, používaných ve výdělečné činnosti.

Provádí se:

 • u spotřebičů po opravách
 • půjčovaných dalšímu uživateli
 • užívaných ve venkovních prostorách (např. stavebnictví, zemědělství)
 • užívaných v průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
 • užívaných ve veřejně přístupných prostorách (např. školy, kluby, hotely)
 • užívaných v administrativě
 • kancelářích

Rozsah prací, prováděné úkony při revizi el. spotřebiče: - prohlídka - měření - zkoušení - označení spotřebiče dodaným samolepícím štítkem – s uváděním dat provedené revize a příští následující a číslem odpovídajícího dokladu o provedené revizi - vypracování dokladu o provedené revizi (karta spotřebiče) - evidence el. spotřebičů v elektronickém registru se základními údaji každého el. spotřebiče

Revize strojů

Provádí se dle ČSN určené pro určitý stroj / ČSN EN 60204-1 ed.2

 • prohlídka el. zařízení stroje, jeho komponentů, jejich označení a shoda technickou dokumentací
 • zkoušky
 • měření přístroji el. veličin ke zjištění stavu el. stroje a provedených ochranných opatření
 • funkční zkoušky
 • ověření provozu stroje

 

Zavolejte nám na +420 608 480 804 nebo mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ELEKTRO TUREK

Naši hlavní činnosti je montáž, údržba a servis elektrických zařízení v oblasti silnoproudé i slaboproudé elektrotechniky včetně provádění revizí. K dispozici jsme pro Vás v Ostravě a přilehlém okolí.

Kolem elektroinstalací, revizí a kontrol přístrojů, oprav a montáží se pohybujeme už 20 let. Můžete se na nás s důvěrou obrátit. Víme, co děláme a děláme to kvalitně.

RYCHLÝ KONTAKT

qrcode vCard

Naskenujte QR kód

 

Kontaktujte nás

JABLOTRON - MONTÁŽNÍ PARTNER

montazni partner

ostrava logo png